Sales Department
sales@hkmodern-al.com
Tel : 852 – 2482 1551
Fax : 852 – 2471 5022

Hong Kong Internation Airport Fujian Xing Cheng Furniture Town Fujian Zhangzhou Yun Gang Garden
香港國際機場 福建漳洲新域傢俱城 福建漳洲雲港花花園

Shenzhen Jia Ling Na Guang Chang Guangzhou Int'l Trading Zhong Xin Guang Chang Foshan Power Ltd.
深圳佳寧娜友誼廣場 廣州國際貿易及中信廣場 佛山市電力有限公司

Zhangzhou Shopping House Chaozhou Xin Mo Shi Guang Chang Foshan Bai Hua Guang Chang
漳洲百貨大樓 潮州新摩市商場 佛山市百花公廣場

Head Office :
30, Mai Po Lung Road, Yuen Long, N.T. Hong Kong
Sales Department :
e-mail : sales@hkmodern-al.com

© Copyright 2004 HK Modern Non-Ferrous Co., Ltd.